maandag 28 maart 2011

De Grote Mobiliteitsenquête

Morgen lanceert Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits een grote mobiliteitsenquête. Bedoeling is dat u en ik de kans krijgen om een mening te geven over ons verplaatsingsgedrag, de problemen die we daarbij ervaren en eventuele oplossingen. De bevraging is een belangrijk onderdeel van de opmaak van het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen.

Met de opmaak van een nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen wil minister Hilde Crevits de bakens uitzetten over hoe de mobiliteit er de komende decennia moet gaan uitzien. Hoe gaan we ons in de toekomst verplaatsen? Prognoses wijzen uit dat het aantal verplaatsingen nog meer zal toenemen. Hoe dit op langere termijn zal worden aangepakt, wordt onderzocht in het Mobiliteitsplan Vlaanderen dat nu in opmaak is. Het brede publiek krijgt nu de kans om zijn mening te geven over de doelstellingen en de uitdagingen.

De Vragen

De enquête bevat alleen vragen over personenverkeer.

Vervoersmiddelen: Hier wordt gepolst naar hoe de mensen zich nu verplaatsen. Dat helpt om de antwoorden en keuzes beter te begrijpen.

Wensen: Vervolgens wordt er gevraagd naar de bepalende factoren om een vervoersmiddel te kiezen, zoals comfort, prijs, veiligheid, behoorlijke reisinformatie, gezondheid, milieuvriendelijkheid... Daar kan rekening mee worden gehouden bij de uitbouw van het transportsysteem.

Beleidskeuzes van de overheid: De individuele wensen hebben maatschappelijke gevolgen. Als de overheid ze wil realiseren, moet ze erin investeren. Maar omdat tijd en geld nu eenmaal beperkt zijn, moet ze keuzes maken: ze moet beslissen op welke doelen ze het meest en bij voorrang inzet. Daarom wordt gevraagd om even afstand te nemen van de persoonlijke bekommernissen en de focus te leggen op waar de samenleving als geheel werk van moet maken. Daarbij worden de strategische doelstellingen van de overheid beoordeeld en het belangrijkste en het minst belangrijke aangeduid.

Oplossingen: In de rubriek ‘Oplossingen’ kan elke Vlaming zijn of haar mening geven op de vier concrete uitdagingen: de files, de verkeersslachtoffers, de schade aan mens, milieu en natuur en de dringende nood aan meer duurzame verplaatsingen.

Open vragen. Elke rubriek bevat ook open vragen. Daarin kan elke participant extra doelstellingen voor het overheidsbeleid formuleren, andere beleidsuitdagingen aansnijden en andere oplossingen voorstellen.

De Antwoorden

Als beweging voor duurzame mobiliteit kiest Mobiel 21 uiteraard voluit voor duurzame verplaatsingswijzen. Zonder te willen zeggen wat u denkt, wil Mobiel 21 toch even een paar punten op de I zetten. Ter inspiratie:

De enquête gaat dus exclusief over personenmobiliteit. Een eerbaar initiatief, dat is het zeker. Wie de laatste tijd nog iets van het ambitieuze VIA – plan (Vlaanderen in Actie) gehoord heeft, weet dat deze Vlaamse Regering kiest voor Vlaanderen als logistieke draaischijf van Europa. Zonder te stigmatiseren betekent logistiek in Vlaanderen helaas nog vaak: vrachtwagens, dodehoek-ongevallen, zwaar verkeer door woonstraten, files, uitstoot, schade aan wegen, … . De impact op personenmobiliteit (in economisch, ecologisch en sociaal opzicht) is duidelijk. Jammer dat men daarover de mening van de Vlaming niet wenst te kennen.

Niemand twijfelt aan de goede intenties van deze beleidsploeg, maar reden tot ongerustheid is er wel. Denken we maar aan het afschaffen van Duurzaam Naar School, het programma waarin scholen en gemeenten samen werkten aan een duurzamer en veiliger mobiliteitsbeleid. Daarnaast is ook de invoering van een wegenvignet ten koste van een meer ‘sturend’ systeem van rekeningrijden, een teken aan de wand.

Duurzame mobiliteit is de beste garantie op een leefbaar Vlaanderen. Mobiel 21 gaat voor een duurzame mobiliteitscultuur in Vlaanderen, België en Europa, waarbij de sociale, ecologische (met inbegrip van gezondheid) en economische aspecten in evenwicht zijn. In deze duurzame mobiliteitscultuur zijn alle betrokkenen overtuigd van het belang van een goede balans tussen de drie aspecten, zich bewust van de impact van hun gedrag en handelen zij er ook naar. In zo’n cultuur stellen mensen zich bewust vragen zoals: waarom verplaats ik mij, met welke vervoermiddelen en op welke manier? Deze vragen moeten leiden tot een bewuste mix van verplaatsingswijzen, meer milieuvriendelijke verplaatsingen, veiliger verkeer en grotere kwaliteitsbeleving van zowel de leef- als de verkeersomgeving.

Een nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen moet deze cultuur alle kansen tot ontwikkeling geven. Dat kan door in te zetten op veilige stap- en fietsvoorzieningen, volwaardige alternatieven voor autogebruik uit te bouwen en te promoten, een duurzamere woon-werkpendel te bepleiten en te bereiken, werk te maken van doordachte ruimtelijke planning met een verplicht MOBER voor grote verkeersgeneratoren en te kiezen voor een integrale aanpak met behulp van een mix van harde en zachte maatregelen. Van verkeersmanagement naar mobiliteitsmanagement lijkt daarbij een goede uitgangspositie. Naast infrastructuur moet er evenredige aandacht gaan naar sensibilisatie, bewustmakingscampagnes, promotie en communicatie. De stok en de wortel dus.

Laat uw stem tellen!

De publieksbevraging start op 29 maart en loopt tot 29 mei 2011. Via deze link kan u uw menig kwijt. Achtergrondinformatie staat in een begeleidende brochure. Een papieren versie van de vragenlijst is opvraagbaar via het gratis nummer van de Vlaamse Infolijn 1700. Er zijn ook infomomenten in elke provincie voorzien. Hieronder vindt u de data:

Dinsdagavond 12 april 2011, Provinciehuis Leuven

Woensdagavond 13 april 2011, Provinciehuis Antwerpen

Donderdagavond 14 april 2011, Provinciehuis Hasselt

Maandagavond 18 april 2011, Provinciehuis Brugge

Dinsdagavond 19 april 2011, Provinciaal administratief centrum Gent

Geen opmerkingen: